Missie en visie

Missie

De Coöperatie Fysiotherapie Nijmegen (CFN) is een open samenwerkingsverband voor eerstelijns fysiotherapiepraktijken in de regio Nijmegen. 

 

Waar staan we voor?

De aangesloten praktijken staan voor transparante en zinnige zorg, verbinding en multidisciplinaire samenwerking. We werken aan substitutie van de zorgtaken uit de tweede lijn naar de eerste lijn en van de eerste lijn naar de nulde lijn. Daarbij maken we gebruik van vernieuwde zorgmogelijkheden en stimuleren wij innovaties. We opereren daarbij regionaal op bestuurlijk niveau, als organisator en initiatiefnemer op wijkniveau en als zorgaanbieder voor de patiënten op praktijkniveau. Wij richten ons daarbij vooral op de langdurige chronische zorg, ouderen en kwetsbare groepen in de samenleving. Daarnaast zetten we ons in om de specialisaties van onze leden optimaal te ondersteunen.  

 

Welke overtuigingen motiveren ons?

De Coöperatie vertegenwoordigt het merendeel van de fysiotherapiepraktijken uit de regio. Hierdoor zijn wij voor samenwerkingspartners een duidelijke en daadkrachtige partij om projecten die wijkgerichte- regionale zorg verbeteren, te organiseren en uit te voeren.  

Het CFN participeert voor onze leden in regionaal (bestuurlijk), wijkgericht (coördinerend) en in praktijk verband (uitvoerend) en ondersteunen het landelijke programma ‘de juiste zorg op de juiste plek’ (JZOJP). 

 

Visie 

De organisatie van de zorg in de regio is in beweging. De zorgkosten staan onder druk en daarom wil de overheid de eerstelijns zorg sterker organiseren. Fysiotherapeuten spelen daarin een belangrijke rol. De zorg voor ouderen, kwetsbare groepen en chronisch zieken wordt steeds meer regionaal georganiseerd. De huisartsen (organisaties) krijgen hierin een duidelijk sturende rol. In ‘het hoofdlijnenakkoord’ is de O&I financiering opgesteld. 

 

Wat willen we bereiken?

Via het programma ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’ moet meer zorg vanuit de tweede lijn in de eerste lijn uitgevoerd worden en moet er minder zorg vanuit de eerste lijn naar de tweede lijn doorverwezen worden. Dit vergt van de eerste lijn samenwerking tussen alle zorgpartijen en onderlinge afstemming over de invulling van de zorg.

De zorg wordt uitgevoerd in zorgnetwerken en ketenzorg en wordt steeds vaker vergoed via een DBC financiering. Verder zal er op een andere manier naar zorg gekeken gaan worden. De paradigmashift van Z&Z naar G&G, positieve gezondheidszorg en transparante zorg zijn nieuwe uitgangspunten in de zorg. Op al deze ontwikkelingen in de zorg zal het CFN proactief en daadkrachtig anticiperen. Waarbij het doel is dat de aangesloten eerstelijns fysiotherapie praktijken gezamenlijk de fysiotherapeutische zorg, die uit deze veranderingen voortkomen, gaan uitvoeren. 

 

Wat doen we? 

 • Wij vertegenwoordigen de aangesloten eerstelijns fysiotherapeuten en zorgen voor een krachtige onderhandelingspositie in de regionale zorg. We richten ons daarbij vooral op de langdurige, chronische zorg, ouderen en kwetsbare groepen in de samenleving; 
 • We participeren in regionaal, wijkgericht en praktijk verband en ondersteunen het programma JZOJP; 
 • Op regionaal niveau hebben we voornamelijk een bestuurlijke taak. Daarbij onderhouden we contacten met CIHN, kringhuisartsen, specialisten en gemeenten; 
 • In de wijken hebben we een coördinerende en faciliterende rol van lokale projecten en initiatieven (kartrekkers); 
 • Op praktijkniveau kunnen de aangesloten praktijken deze programma’s en initiatieven uitvoeren (medewerkers praktijken); 
 • We vertegenwoordigen en verbinden de eerstelijns praktijken uit regio Nijmegen; 
 • We spelen in op relevante ontwikkelingen in de zorg en houden contact met onze stakeholders; 
 • We onderhandelen namens de aangesloten praktijken over overkoepelende vraagstukken. 

 

Voor wie doen we dit? 

Voor de praktijken die lid zijn van het CFN. Die moeten direct profiteren van een sterke positie van de fysiotherapie in de regio.  

 

Wie zijn onze stakeholders? 

 • Regionaal: Huisartsen, algemene ziekenhuizen (CWZ en maartenskliniek), HAN, UMC Radboud, gemeenten, Universiteit, IQ-healtcare Robuust en andere paramedische beroepen; 
 • Wijk: gezondheidscentra’s, zorgnetwerken, welzijnsorganisaties, sociale wijkteams; 
 • Praktijk: leden van het CFN; 
 • (Landelijk: KNGF, verbanden van RGF, OCE). 

 

Welke normen, kernwaarden en overtuigingen zijn leidend voor ons handelen? 

 • Zinnige zorg; 
 • Transparante zorg; 
 • Verbinding en multidisciplinaire samenwerking; 
 • Substitutie van tweede naar eerste lijn en van eerste naar nulde lijn (JZOJP); 
 • Gebruik maken van innovaties in de zorg; 
 • Paradigma verschuiving van zorg en ziekte naar gezondheid en gedrag.  

 

Welke ambities heeft het CFN? 

 • Belangrijke positie in de organisatie van de regionale eerstelijns zorg; 
 • Verbindingen aangaan met andere paramedische beroepsgroepen/ versterken paramedische zorg; 
 • Zich hard maken voor een eerlijke en goede financiering voor de organisatie van regionale en wijkgerichte zorg; 
 • Het bewerkstelligen dat de uitvoering van regionale en wijkgerichte projecten binnen de praktijken die aangesloten zijn bij het CFN uitgevoerd gaan worden; 
 • Het vertegenwoordigen van 60% van de regionale fysiotherapiepraktijken.  

 

Regio in beeld 

De organisatie van de zorg in de regio is in beweging. De zorgkosten staan onder druk en daardoor wil de overheid de eerstelijns zorg sterker organiseren. De zorg voor ouderen, kwetsbare groepen en chronisch zieken gaat steeds meer regionaal georganiseerd worden. De huisartsen(organisaties) krijgen hierin een duidelijk sturende rol.

In ‘het hoofdlijnenakkoord’ is de O&I financiering opgesteld. Verschillende programma’s zoals JZOJP en preventieprogramma’s moeten dit gaan organiseren. De zorg wordt uitgevoerd in zorgnetwerken, ketenzorg ,GLI, en DBC financiering. Verder zal er op een andere manier naar zorg gekeken gaan worden. De paradigmashift van Z&Z naar G&G, positieve gezondheidszorg en transparante zorg zijn nieuwe uitgangspunten in de zorg.  

 

Wat is onze CFN droom? 

Het CFN is een actieve groep van fysiotherapiepraktijken die een belangrijke gesprekspartner is voor alle betrokkenen binnen de regionale en wijkgerichte zorg en ontvangt voor haar leden een eerlijke vergoeding m de geleverde zorg en diensten.  

 

Wat is onze succesformule? 

 • We blijven toegankelijk voor iedere praktijk uit de regio die onze missie/visie onderschrijft; 
 • We gaan zo veel mogelijk regionale fysiotherapie netwerken in het CFN onderbrengen; 
 • We gaan ons meer richten op bestuurlijke invloed op regionaal niveau (bestuur CFN); 
 • We gaan in de wijken een meer coördinerende rol vertegenwoordigen voor de fysiotherapeutische zorg (kartrekkers binnen CFN); 
 • De aangesloten praktijken gaan de zorg uitvoeren (fysiotherapeuten); 
 • We faciliteren informeel contact tussen praktijken; 
 • Doel: er moeten meer praktijken lid van het CFN worden.